محمدا !

محمدا !
مهرت رابه سمت ما روانه کن، چشمه ای ازحکمتت رابر ما جاری کن، یک بار دیگر درِمکتبت را برروی ما بیگانگان بایکدیگر بگشا، سخت به رحمتت، به مهرت، به عطوفتت محتاجیم...! 
 
 هفته وحدت مبارک
/ 0 نظر / 12 بازدید